Img 4106

فروش HEC

هیدروکسی اتیل سلولز (HEC) یا همان تیلوز یکی از غلظت دهنده های سلولزی از خانواده اتر سلولز هاست که جهت افزایش ویسکوزیته و غلظت دهندگی در صنایع مختلف از جمله رنگ و رزین ، چسب ، ارایشی وبهداشتی و …. استفاده می شود.
غلظت دهنده سلولزی باعث موارد زیر می شود
۱-افزایش و قوام غلظت دهنده
این مواد باافزایش ویسکوزیته باعث کاربرد راحت تر و عدم شره ملات، چسب و رنگ می شود.

۲-افزایش open time
غلظت دهنده های سلولزی به ویژه HEC زمان باز ملات را بالاتر برده و فرصت بیشتری برای اجرای کاربه کاربر می دهند.

۳- نگهداری و حفظ آب
یکی از مهم ترین نقش های غلظت دهنده های سلولزی،جذب و حفظ اب موجود ذر محصول است . که به گیرش کامل چسب یا ملات کمک خواهد کرد. از این طریق باعث افزایش مقاومت فشاری و استحکام و در نتیجه بهبود کیفیت محصول خواهد شد .
غلظت دهنده سلولزی شامل انواع زیر می باشند
۱-هیدروکسی اتیل سلولز (HEC یا تیلوز)
۲- هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)
۳- متیل هیدروکسی اتیل سلولز (MHEC)
۴- هیدروکسی پروپیل سلولز (HPMC)
۵- سدیم کربوکسی متیل سلولز(CMC)
استفاده از این غلظت دهنده ها در فرمولاسیون اهمیت بیشتری نسبت به سایر افزودنی ها داشته و نقش به سزایی در افزایش کیفیت نهایی محصول ایفا می کنند.