فروش ویژه تیواوره

تیواوره
تیواوره یک ترکیب ارگانیک از کربن، نیتروژن، گوگرد و هیدروژن است که فرمول CSN2H4 یا (NH2) 2CS است. این شبیه به اوره است، به جز اتم اکسیژن با یک اتم گوگرد جایگزین شده است. خواص اوره و تیروئید به علت الکترونگاتیویته نسبی گوگرد و اکسیژن بسیار متفاوت است.

Thiourea یک جامد بلوری بلوری است که هر دو به طور طبیعی و مصنوعی هستند، که محلول در آب، محلول آمونیوم تیتانیتی و اتانول است. در گذشته، آن را به عنوان یک عامل تونتی عکاسی، یک جزء آماده سازی مو و یک ماده تمیز کننده استفاده می شود. در حال حاضر، آن را فقط در مایع حیوانات چسب مایع و نقره مات و مبهم استفاده می شود. هنگامی که به تجزیه گرم می شود، تیوورا گازهای سمی اکسید نیتروژن و اکسید گوگرد را منتشر می کند.

تیواوره چیست

تیواوره