تیوگلیکولات کلسیم

کلسیم تیوگلیکولات نمک ستنز شده از منو کلرو استیک اسید است که با ایجاد پیوند با اسید سیستئین مو باعث موزدایی میشود

نمک کلسیم تیوگلیکولات با درصد خلوص ۹۹% محصول کشور چین و آلمان میباشد

در بسته بندی گالن و کیسه ۲۵ کیلو گرمی وارد میشود