نمایندگی Arkema

شرکت رز شیمی در شرف دریافت نمایندگی شرکت آرکما فرانسه در زمینه تولیدات اسید تیوگلیکولیک میباشد.