اثر دما در سنتزفوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی وعملکرد بتن

در سالهای اخیر با توسعه فناوری بتن انواع مختلفی از افزودنیهای شیمیایی بتن نقش مهمی در کاهش مصرف اب در فراوری بتن داشته اند و این فرایند باعث افزایش مقاومت فشاری بتن میشود
ترکیبات فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی با استفاده از زنجیره های پلی اتیلن اکسید گرافت شده با اسید تیوگلیکولیک که همان نقش محدود کننده زنجیره را داراست باعث اثر بازدارندگی فضایی بین ذرات سیمان میگردد.
مواد لازم برای تولید فوق روان کننده پلی کربوکسیلاتی
TPEG
Acid thioglycolic
Acid acriylic
H2O2
Vitamin C